Compare-IT Nordic AB (”Compare-IT”) genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 18 juli 2019. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och totalt har 8 687 754 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 20 augusti 2019.

Den 15 augusti 2019 registrerades 8 687 754 nya aktier hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 868 775,40 SEK. De nya aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 26 augusti 2019. Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Compare-IT till 17 375 508 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 737 550,80 SEK.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se