Intensifierade partnerdiskussioner, som öppnar upp för möjliga förvärv, tillsammans med hög digitaliseringstakt banar väg för Compare-IT att ta en stark position inom Proptech.

Ökad digitaliseringstakt i en bransch som efterfrågar attraktivt boende, effektiva fastigheter, hållbarhet samt infrastruktur, utgör en grund för Compare-IT:s tillväxtresa. Vi tror på öppenhet, möjliga förvärv och samarbete, en process vi nu intensifierar. Vi har ökat takten på flerbostadsmarknaden genom många parallella dialoger men också genom att synas mer. Under det första halvåret så har ett flertal medier valt att skriva om oss, bland annat Fastighetsnytt, Villabladet Sydväst, Fastighetssverige, Aktuella Byggen, Förvaltarforum och vi blev också anlitade som talare på Stora Bostadsdagen i Göteborg. Under perioden påbörjades leveranserna till Wästbygg och Lansa Fastigheter till projektet på Brunnshög samt till Heimstaden för Malmöprojektet, båda viktiga delar i Compare-IT:s tillväxtresa.

På grund av att det finansiella året ändrats till kalenderår, enligt beslut taget på extrastämman i december 2020, jämförs halvåret med tidigare kommunicerad period maj – oktober 2020 och andra kvartalet med perioden maj – juli 2020.

Nettoomsättningen ökade både under kvartalet och halvåret och uppgick under kvartalet till 754 tkr (592 tkr) och under halvåret till 1 551 tkr (1 435 tkr). EBITDA påverkades av högre personalkostnader, för att initiera vår tillväxtresa samt externa kostnader i form av underhållsutveckling och uppgick under kvatalet till -1 199 tkr (-512 tkr) och under halvåret till -1 645 tkr (-1 604 tkr). Under kvartalet tillfördes bolaget ytterligare aktier och kapital via en riktad nyemission som övertecknades. Likvida medel vid periodens utgång var 5 833 tkr (3 004 tkr).

För komplett rapport, se pdf bilaga.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Henrik Jarls försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021.