Användarvillkor för Compare-IT:s molntjänst


Version 1.0, senast uppdaterad 2018-04-30

Read english translation of the Compare-IT terms of services here.

Allmänt

Dessa användarvillkor utgör ett bindande avtal (”Avtalet”) mellan dig som användare (”Kunden”) och Compare-IT Nordic AB, org. nr 556689-5529, (”Compare-IT”) gällande användning av de tjänster som Compare-IT från tid till annan tillhandahåller, inkluderat men inte begränsat till de tjänster som görs tillgängliga via appen My Smart House By Compare-IT som för närvarande finns att ladda ner via Apples Appstore och Google Play, (”Appen”), och det webbgränssnittet med tjänster som tillhandahålls från tid till annan av Compare-IT, t.ex. via Compare-IT:s hemsida https://www.mittsmartahus.se (”Hemsidan”), tillsammans ”Tjänsten” och var för sig”Tjänsterna”. Kunden godkänner och accepterar att bli bunden av Avtalet genom registrering av ett användarkonto på Compare-IT:s Hemsida eller i Appen.


Tjänstens innehåll och användande av Tjänsten

Tjänsten innefattar de tjänster, system och information som från tid till annan ingår i beskrivningen av Tjänsten på Compare-IT:s Hemsida och/eller i Appen. Tjänsten syftar till att Kunden ska kunna styra sitt hem via Appen, så som exempelvis att tända och släcka lampor, låsa ytterdörren eller stänga av spisen. Tjänsten syftar även till att Kunden ska kunna få en översikt över Kundens data, exempelvis sin el- eller fjärrvärmeanvändning. Kunden är införstådd med att det som standard inte ingår någon överblick eller analys av Kundens data, exempelvis av el- eller fjärrvärmeanvändning.

På Compare-IT:s Hemsida finns det möjlighet för Kunden att göra tilläggsköp av ytterligare tjänster som inte ingår i standardversionen av Tjänsterna, (”Tilläggstjänster”). För undvikande av missförstånd ska detta Avtal gälla oberoende av om Kunden gör tilläggsköp eller ej, dock kan särskilda villkor komma att gälla för eventuella Tilläggstjänster.

Användandet av Tjänsterna förutsätter bl.a. att Kunden har en fungerande internetuppkoppling samt att Kunden vid installation av Tjänsterna bereder Compare-IT tillträde till dennes bostad. Vidare måste Kunden registrera ett konto på Compare-IT:s Hemsida eller i Appen, vilket bland annat innebär att Kunden måste godkänna detta Avtal och Compare-IT:s personuppgiftspolicy. Viss konfiguration av hårdvaran kan komma att behöva vidtas av Kunden. Exempelvis kan Kunden komma att behöva koppla in vissa kablar. Vänligen se Compare-IT:s Hemsida för en närmare beskrivning av hur hårdvaran ska konfigureras, eller kontakta Compare-IT:s kundservice.

Kunden är medveten om och accepterar att användande av Tjänsten kräver att Kunden har tillgång till en smartphone av sådan modell och med sådant operativsystem som Compare-IT från tid till annan stödjer. Det åligger Kunden att själv bekosta och upprätthålla internetuppkoppling till smartphonen samt till sådan hårdvara som kräver internetuppkoppling för att Tjänsten ska kunna utnyttjas.

Endast privatpersoner som är 18 år eller äldre kan bli Kund, registrera ett användarkonto och därmed ingå detta Avtal. Hela familjen kan dock använda Tjänsterna, dock kräver detta att alla användare skapar egna användarkonton som är anslutna till Kundens huvudkonto. Kunden ger härmed sitt godkännande till de användare utöver Kunden, som Kunden lägger till som användare via inställningarna i Tjänsten, ges tillgång till Tjänsten. För det fall barn under sexton (16) år ges tillgång till Tjänsten av Kunden krävs målsmans godkännande, vilket Kunden härmed ger om denna är målsman, eller åtar sig att erhålla innan sådan minderårig person ges tillgång till ett användarkonto för Tjänsten.

Kunden är införstådd med att all användning av Tjänsten sker på egen risk. Compare-IT tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick och lämnar ingen garanti av vad slag det må vara avseende Tjänstens eller enskilda funktioners tillgänglighet, tillförlitlighet eller huruvida de ska uppfylla Kundens förväntningar eller behov. Compare-IT tar inte heller ansvar för att Tjänsten ska vara felfri. Kunden är införstådd med att mätvärden som presenteras i Tjänsten kan skilja sig mot faktiska värden.

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten är Compare-IT:s eller Compare-IT:s leverantörers egendom och får inte nyttjas av Kunden utöver vad som följer av detta Avtal eller Compare-IT:s skriftliga medgivande. Genom att använda Tjänsterna förvärvar Kunden ingen immateriell äganderätt. Allt innehåll, inklusive men ej begränsat till varumärken och upphovsrätt därtill, som tillgängliggörs genom Tjänsterna tillhör och/eller kontrolleras av Compare-IT. Kunden har inte rätt att kopiera, länka till eller på annat sätt förfoga över innehållet och materialet.


Kundens åtaganden

Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Avtalet och Compare-IT:s vid var tid gällande instruktioner samt att inte använda Tjänsten för kommersiella ändamål. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten på ett sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information. Kunden äger inte heller rätt att reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten utöver vad som uttryckligen framgår av detta Avtal.

Kunden förbinder sig vidare att inte använda Tjänsten på ett sätt som strider mot lag eller myndighetsföreskrift (inklusive men ej begränsat till användning som kan utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring, dataintrång och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning, eller brott mot gällande lagar kring personuppgifter och datalagring), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv eller på annat sätt medför skada eller olägenhet för Compare-IT eller tredje man.

Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kunden, och de användare som Kunden lägger till; bearbetar, överför, lagrar eller tillhandahåller till Tjänsten. Kunden är skyldig att säkerställa att Kunden har erforderliga tillstånd att hantera sådan information som avses i föregående mening. Compare-IT har rätt att granska den information och det material som Kunden kommunicerar via Tjänsten för att säkerställa att Kunden efterlever sina åtaganden enligt detta Avtal. Vidare har Compare-IT rätt att utnyttja delar av kundens data i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftspolicy.

Om anspråk riktas eller talan förs mot Compare-IT på grund av Kundens användning av Tjänsten, åtar sig Kunden att hålla Compare-IT skadeslöst för all skada som Compare-IT åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Compare-IT om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Compare-IT, och dels att Kunden får möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande i den del det har någon direkt materiell påverkan på Kunden (sådant godkännande ska ej oskäligen förvägras av Kunden).


Hantering av lösenord

Kunden ansvarar för att den användaridentitet och det lösenord Kunden (och andra tillkopplade användare) erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Om Kunden misstänker, eller har anledning att misstänka, att någon obehörig har kännedom om Kundens lösenord ska denne omedelbart meddela detta till Compare-IT:s kundservice. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens (och övriga användares) användaridentitet och lösenord till dess Kunden har begärt, och Compare-IT har spärrat, den aktuella användaridentitetens åtkomst till Tjänsten.


Pris, betalning och kvitto på köp


Pris

Det pris som vid köptillfället anges på Compare-IT:s Hemsida är det pris som ska gälla för Kunden. Compare-IT förbehåller sig rätten att när som helst kunna ändra priset för Tjänsten.

 

Betalningsvillkor

Debitering utförs mot det betalmedel som Kunden anslutit till Tjänsten. Betalningsmedel kan tas bort och läggas till via Mina sidor på Hemsidan. Kunden kan själv välja hur betalning ska ske genom att registrera ett kredit- eller kontokort från VISA eller MasterCard.

Då Kunden registrerat ett kredit- eller kontokort debiteras köp automatiskt från det angivna kortet. Debitering sker i anslutning till köptillfället. Genom att registrera ett kredit- eller kontokort lämnar Kunden sitt samtycke till att de registrerade kortuppgifter hanteras av Compare-IT och eventuella tredje parter för administration av betalningen.

Det är Kundens eget ansvar att alltid ha ett giltigt kort anslutet till Tjänsten och att det finns tillgängliga medel för debitering i enlighet med Avtalet.

När Kunden avslutar användarkontot raderas också eventuella kortuppgifter.

Utebliven betalning

Om betalning inte sker i tid skickas en påminnelse hem till Kunden per brev. En påminnelseavgift om sextio (60) kronor per påminnelse utgår och Compare-IT äger rätt att påföra dröjsmålsränta på förfallet belopp enligt 6 § räntelagen, samt i förekommande fall kräva ersättning för indrivande av inkassokrav enligt i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (eller motsvarande vid var tillfälle tillämplig motsvarande lag eller förordning). Compare-IT har också rätt till ersättning för arbete och utgifter som uppstår om fordran måste drivas vidare till domstol eller kronofogdemyndighet därför att betalning inte sker eller för att fordran bestrids eller av annan anledning.

Compare-IT förbehåller sig rätten att anlita tredje part för att sköta och hantera Kundens betalningar och indrivningar. Vidare äger Compare-IT rätt att överlåta fordran till tredje part varvid Kunden kommer att underrättas.

Kvitto

På Mina sidor tillhandahålls kvitto för samtliga köp som Kunden genomför med Appen eller på Hemsidan. Compare-IT förbehåller sig rätten att sluta tillhandahålla kvitto för enskilt köp på Hemsidan 36 månader efter mottagen betalning. Kunden kan kontakta Compare-IT:s kundservice om Kunden skulle behöva tillgång till ett kvitto som inte längre finns tillgängligt på Mina sidor. Compare-IT förbehåller sig dock rätten att göra sig av med Kundens kvitto för historiska köp efter den tid som krävs enligt tillämplig lag och god redovisningssed har passerat.


Drift av Tjänsten och Compare-IT:s kundservice

Tjänsten är normalt i drift dygnet runt. Compare-IT förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Compare-IT finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl och Kunden är införstådd med att hela eller delar av Tjänsten kan komma att stängas ned med omedelbar verkan för det fall Compare-IT bedömer det vara nödvändigt av exempelvis säkerhetsskäl. Compare-IT förbehåller sig även rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att inskränka driften av Tjänsten för att exempelvis genomföra uppdateringar och uppgraderingar. Compare-IT ansvarar inte i någon del för avbrott eller felaktigheter i Tjänsten som orsakas av eller på annat sätt är hänförliga till tredje part. Kunden har inte rätt till ersättning om Tjänsten inte kan användas enligt ovan.

För supportfrågor eller andra frågor rörande Tjänsten, eller vid fel på Kundens egen anläggning hänvisas till Compare-IT:s kundservice på telefon 040-413700 eller via e-post support@compare-it.se.


Ansvarsbegränsning

Compare-IT ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust (inklusive förlust av vinst) eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning därav. Compare-IT ska inte heller hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföring av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Compare-IT:s ansvar enligt detta Avtal ska under alla omständigheter vara begränsat till det belopp Kunden har betalat för Tjänsten under de närmast föregående tolv (12) månaderna före det datum som omständigheten som föranledde ansvar inträffade. Krav som överstiger detta belopp kan inte göras gällande av Kunden mot Compare-IT. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Avtal eller lag inte uppfyller sitt syfte.


Avtalstid och uppsägning

Detta Avtal träder i kraft på dagen för Kundens tecknande av Tjänsten genom registrering av ett konto på Compare-IT:s Hemsida och/eller genom registrering i Appen. Avtalet gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp av Kunden på Mina sidor eller genom att kontakta Compare-IT:s kundservice.

Compare-IT har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden bryter mot detta Avtal eller Compare-IT:s instruktioner eller om Compare-IT i övrigt bedömer att Kunden riskerar att allvarligt störa användningen av Compare-IT:s system eller uppenbarligen missbrukar Tjänsten. Compare-IT förbehåller sig även rätten att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Compare-IT beslutar att lägga ner hela eller delar av Tjänsten, inkorporera den i annan tjänst, eller om Compare-IT beslutar att ändra villkoren för anslutning till Tjänsten, exempelvis med anledning av utökad funktionalitet eller avgiftsbeläggning av en eller flera Tjänster.

Compare-IT ska ha rätt att säga upp Avtalet genom e-postmeddelande till den e-postadress som Kunden har angivit vid registeringen för Tjänsten. Vid Compare-IT:s uppsägning av Avtalet på grund av Kundens avtalsbrott förbehåller sig Compare-IT rätten att kräva ersättning från Kunden för all skada Compare-IT lider i anledning av avtalsbrottet.


Ångerrätt

Detta Avtal omfattas av Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).  Om den totala betalningen för Tjänsten överstiger 400 kronor (eller sådant lägre belopp som stadgas i Distans- och hemförsäljningslagen) har Kunden har rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks. Kund som ångrar sig ska kontakta Compare-IT:s kundservice om denne önskar utnyttja sin ångerrätt.


Övrigt

Compare-IT är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och Compare-IT inte kunnat råda över omständigheten. Såsom Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, knapphet på transporter, varor eller energi, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet samt fel i det allmänna data- eller telefonnätet.

Detta Avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna beträffande Kundens nyttjande av Tjänsten. Med undantag för Compare-IT:s rätt att ändra, göra tillägg till och i övrigt justera villkoren i detta Avtal enligt vad som följer av denna punkt, ska eventuella tillägg eller ändringar till detta Avtal avfattas skriftligen och undertecknas av båda parter.

Compare-IT äger rätt att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Avtal. Sådan ändring träder i kraft tio (10) dagar efter det att meddelande om de nya villkoren publicerats på Compare-IT:s Hemsida, skickats ut via email till Kunden eller på annat sätt informerats Kunden, ex. via Appen. Kund som använder Tjänsten efter att ha mottagit information om de ändrade avtalsvillkoren eller som inte senast tio (10) dagar efter det att Compare-IT meddelat de nya villkoren har sagt upp Avtalet, ska anses ha accepterat ändringarna i detta Avtal. Oaktat ovanstående har Compare-IT alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning, myndighetsbeslut.

Detta Avtal är personligt och får inte överlåtas av Kunden till tredje man. Compare-IT äger rätt att överlåta samtliga, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan. Vidare äger Compare-IT rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.


Tvist

Tvist ska avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag, med Lunds tingsrätt som första instans. Om Kunden är missnöjd med Compare-IT:s agerande eller har krav mot Compare-IT rekommenderas Kunden i första hand vända sig till Compare-IT:s kundservice.

______________________________

Compare-IT integritetspolicy i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation)

 

Denna policy gäller från och med 2018-05-25.
 

Compare-IT Nordic AB, 556689-5529, Åkergränden 7, 226 60 LUND är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras när du besöker vår webbplats eller använder våra Appar och molntjänst Mina Sidor (”våra tjänster”).

Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också vilka rättigheter du har när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter. Om du har några frågor angående integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss via info@compare-it.se

 

Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker, ansluter till, anmäler dig för, skapar ett konto för eller gör köp inom eller i övrigt använder våra tjänster. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilka tjänster du använder, men kan t ex utgöras av nedan.

Personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss:

 • namn, e-postadress, telefonnummer och adress
 • Mac-ID (serienummer på produkt), lösenord
 • information som vi ber dig lämna när du anmäler ett supportärende
 • annan information som du lämnar när du ansluter dig till våra tjänster eller beställer kompletterande tjänster

Användargenererade personuppgifter:

 • då du anger postnummer, ort och land genereras position, som omvandlas till koordinater för att bestämma ort (för att erbjuda astro-funktionalitet),
 • uppgifter om ditt beteende och hur du navigerar i våra tjänster,
 • uppgifter om dina besök i våra tjänster,
 • uppgifter avseende din IP-adress

 

Syfte

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Avtalsmässigt

 • För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, bland annat att tillmötesgå dina förfrågningar, ge dig en bättre upplevelse av våra tjänster och för att hantera vårt avtalsförhållande till dig.
 • För att säkerställa att uppdatering av våra tjänster översänds till dig och ditt styrsystem på det sätt som är mest effektivt.
 • För att anpassa dina upplevelser av våra tjänster till dig personligen utifrån din användning och ditt beteende.
 • För att hantera betalningar för ditt konto och skicka dig beställnings- och faktureringsinformation.
 • För att administrera dina köp så att du får det innehåll som du har rätt till.
 • För att skicka mobila push-meddelanden till dig om du vill få aktuell information.
 • För att kommunicera med dig angående ditt konto, din beställning av våra tjänster eller hantering av eventuell prenumeration.
 • För att meddela dig om ändringar i våra tjänster.
 • För att genomföra tjänster och användarundersökningar som hjälper oss ge dig en bättre upplevelse av våra tjänster.
 • För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.

 

Ytterligare ändamål

 • För att genomföra analyser på en aggregerad nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att förbättra våra tjänster, identifiera överträdelser och skydda dina uppgifter med hjälp av loggfiler.
 • För att tillhandahålla uppgifter i samband med fusioner och företagsförvärv inom ramen för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet.
 • För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra våra tjänster.

 

Marknadsföringsändamål

 • För att skicka nyhetsbrev till dig med e-post. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att avsluta din prenumeration.

 

Rättslig grund i dataskyddsförordningen, som vi åberopar som stöd för vår personuppgiftsbehandling


Följande åberopar vi som stöd för vår personuppgiftsbehandling:

 • För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig behöver vi lagra vissa personuppgifter.
 • För att ta tillvara våra intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra tjänster samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet.
 • Lagring av personuppgifter för marknadsföringsändamål sker endast om vi mottagit samtycke från dig till sådan behandling.

När vi ber dig om personuppgifter som vi har angett är ”obligatoriska” på något sätt, rör det sig om personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och därmed fullgöra vårt avtal med dig.

 

Överföring av uppgifter

Vi lämnar inte utan ditt samtycke ut dina personuppgifter till andra bolag/partners. Om du önskar komplettera våra tjänster och vi behöver överföra personuppgifter till partner för att genomföra leverans av tjänsten, gör vi det först efter att du lämnat samtycke till det.

Som vi beskrev ovan kan vi också använda uppgifter på aggregerad nivå för att kontrollera hur våra tjänster används så att vi kan förbättra och utveckla dem. Vi kan lämna ut sådana aggregerade uppgifter till tredje part, t.ex. hustillverkare och fastighetsägare. Aggregerade uppgifter av sådant slag innehåller inte några personuppgifter, som kan kopplas till dig.

 

Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kredit- och betalkortsbetalningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, förbättra uppgifter, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

 

Säker lagring av personuppgifter

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Syfte”. Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Uppgift   Exempel Lagringstid
Kontouppgifter Användarnamn, lösenord Till dess kontot raderas
Behörigheter Användare av Appar Till dess kontot raderas
Inköp Kompletterande tjänster i web shop Till dess kontot raderas
Loggfiler    Användning av system, buggar  Till dess kontot raderas
Användaruppgifter Navigering i systemet Till dess kontot raderas
Kundtjänstuppgifter Garantiärenden Till dess garantin löper ut
Kundtjänstuppgifter Supportärenden 3 mån efter ärendet avslutats
Återkallande samtycke  Nyhetsbrev, marknadsföring  Raderas inom 1 dygn

 

Så skyddas dina personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring.

 

Tillgång till dina personuppgifter

Om du önskar mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller om du behöver uppdatera/rätta personuppgifter som du har lämnat till oss har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, om så förefaller, att få tillgång till personuppgifterna och information.
 • Rätt till radering av personuppgifter: Om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter.
 • Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss eller i förekommande fall ändra inställningarna i våra tjänster.

Vi ber dig kontakta oss via info@compare-it.se om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. Vi kommer att tillämpa affärsmässigt rimliga åtgärder för att besvara en förfrågan från dig inom 20 dagar från mottagandet. Om vi inte kan besvara din förfrågan inom 20 dagar från mottagandet kommer vi att meddela dig om anledningen till detta och när vi tror att vi kommer att kunna fullgöra din begäran.

Vi ber dig också notera att du när som helst kan ändra dina preferenser angående kontakter från oss om du inte längre vill ha viss information från oss genom att kontakta oss via info@compare-it.se.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan göra ändringar i vår integritetspolicy och det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy. När vi gör ändringar i integritetspolicyn publicerar vi ändringarna på vår hemsida www.compare-it.se . Om det rör sig om väsentliga ändringar kommer vi också att meddela dig på ett tydligare sätt, t ex genom att skicka e-post till dig. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar.

 

Kontakt

Du kan kontakta Compare-IT genom att skicka e-postmeddelande till info@compare-it.se.